Rostlinolékařský portál

Metodiky IOR - konopí seté

1. Seznam plodin
2. Pěstební opatření
Osevní postupy
Střídání plodin
V osevních sledech představuje kvalitního přerušovače obilních sledů, přičemž vykazuje vůči běžnému spektru plevelů poměrně silnou konkurenční schopnost. Ačkoli je možno pěstovat konopí i přímo po sobě, není to z důvodu možného šíření především škůdců a chorob žádoucí a odstup při pěstování po sobě by měl být alespoň 3–4 roky.
Vliv předplodiny
Není náročné, ale vyšších výnosů hmoty dosahuje po organicky hnojené předplodině. Lze jej pěstovat jak po obilninách, tak po dvouděložných plodinách, zvláště vhodné jsou okopaniny, jeteloviny a luskoviny. Vhodné je zařazení i v 1. trati.
Pěstitelské postupy
Volba pozemku
Poloha pozemku
Konopí lze pěstovat ve výrobních oblastech kukuřičné, řepařské a bramborářské, zpravidla do 450 m n. m.
Půdní vlastnosti
Konopí seté vyžaduje hlinité až hlinitopísčité, dostatečně hluboké půdy s dobrou zásobou živin, především N a K. Nevhodné jsou půdy štěrkovité a kamenité.
Zakládání porostu
Výsev
Konopí seté se vysévá do řádků 12–15 cm širokých, do hloubky 3 cm. Termín setí se pohybuje od 10. 4. do 30. 4., podle oblastí a průběhu jara. Po zasetí následuje zavláčení, případně zaválení lehkými válci. Výsevek se stanovuje podle semenářské hodnoty osiva a podle účelu pěstování. Pro produkci semene je to zpravidla 0,8 až 1,5 MKS/ha, pro produkci hmoty s energetickým využitím 2–3 MKS/ha a pro produkci stonku k získání jednotného vlákna 3–5 MKS/ha.
Péče o porost
Do porostů konopí setého není povolen žádný herbicid, proto je vhodné pro setí konopí využívat pozemky spíše s nižší intenzitou zaplevelení, s minimálním výskytem vytrvalých plevelů (pcháč oset, pýr plazivý, aj.).
Odrůda, osivo, sadba
Volba odrůdy
Výběr odrůd je možný podle odrůd zapsaných v Seznamu doporučených odrůd a tzv. Evropském katalogu odrůd - Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin.
Výběr osiva a sadby
Doporučuje se výsev zdravého certifikovaného osiva. Osivo konopí ztrácí poměrně rychle klíčivost, proto se nedoporučuje vysévat, bez předchozí kontroly klíčivosti, popř. vzcházivosti, osivo starší dvou let.
Hnojení, vápnění a vodní režim
Hnojení a vápnění
Potřeba hnojení se liší podle úrodnosti půdy a předplodiny. Výborným základem jsou předplodiny hnojené hnojem. Po podzimní orbě obvyklá jarní příprava s přihnojením 70–100 kg N/ha a doplnění 30–60 kg K/ha se zapravením. Při pěstování na semeno je účelné přihnojení 30–60 kg P/ha. Konopí seté odebere pro výnos jedné tuny suchých stonků: 19 kg N, 5 kg P, 12 kg K a 15 kg CaO a pro jednu tunu výnosu semene: 64 kg N, 17 kg P, 42 kg K a 62 kg CaO. Pod konopí je možná aplikace chlévského hnoje na podzim (20–40 t/ha), při střední zásobě živin 30 t/ha, současně s 1/3–2/3 PK hnojiv, zbytek PK hnojiv a N hnojiva na jaře. Celou dávku PK hnojiv je možné zapravit i na jaře s důkladným zapravením do půdy.
3. Abiotické faktory
5. Ochrana proti škůdcům
6. Regulace plevelů
Společenstva plevelů
Jednoděložné: Ježatka kuří noha, béry, oves hluchý.
Dvouděložné: Heřmánkovec nevonný, laskavec ohnutý, lebeda rozkladitá, merlíky, penízek rolní, opletka obecná, svízel přítula.
Vytrvalé: Pcháč oset, pýr plazivý.
Provádění ochranných opatření
Nechemická regulace plevelů
Dokonalá podzimní a předseťová příprava půdy; odstranění oddenků a zničení časně vzešlých dvouděložných plevelů důkladným vláčením před setím; založení dobře zapojeného porostu konopí.
Chemická regulace plevelů
Nejsou povoleny žádné přípravky. Musí se tedy využívat systémy regulace plevelů v předplodinách, popř. neselektivní herbicidy před setím plodiny.
Hodnocení účinnosti regulace plevelů
Vzhledem k výše uvedené absenci povolených herbicidů do porostů konopí setého, lze hodnotit pouze nechemická ochranná opatření, přičemž v případě zjištění nedostatečné účinnosti těchto opatření, již není v případě vzešlých rostlin konopí možno provést opravný či dodatečný zásah.
Monitoring plevelů
Plevele konkurují rostlinám konopí setého, mohou snižovat výnos, a také kvalitativní parametry stonku, konopného vlákna nebo semene. V systémech regulace plevelů v porostech konopí setého však nelze použít zatím žádný povolený herbicid a je tedy nutno se spolehnout na regulaci zaplevelení v předplodině či provádět nechemická ochranná opatření. Systém regulace plevelů v konopí setém, včetně návrhu povolení vhodných herbicidů v rámci minoritních indikací je rozpracován a jsou navrženy herbicidy, které po schválení budou zveřejněny.
7. Další prostředky na OR
Další prostředky na ochranu rostlin
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu