Rostlinolékařský portál

Metodiky IOR - bob obecný

1. Seznam plodin
2. Pěstební opatření
Odrůda, osivo, sadba
Výběr osiva a sadby
Doporučuje se výsev zdravého mořeného certifikovaného osiva. Fungicidní moření zabraňuje rozvoji kořenových chorob luskovin. Insekticidním mořením osiva předcházíme napadení listopasů v časné fázi vývoje rostlin. Jako další vhodná ochrana vůči těmto škůdcům se doporučuje též zvýšení nodulace kořenů očkováním osiva preparáty s vhodnými kmeny bakterií rodu Rhizobium podporující tvorbu kořenových hlízek (např. Rizobin). Použití inokulantu také závisí na stavu půdy a četnosti pěstování luskovin na daném pozemku a má výrazný vliv na zdravotní stav rostlin. Očkováním osiva vhodnými preparáty se může zlepšit virulence hlízkovými bakteriemi v půdách, kde luskovina nebyla po dlouhou dobu pěstována.
3. Abiotické faktory
6. Regulace plevelů
Společenstva plevelů
​Jednoděložné: Ježatka kuří noha, béry, oves hluchý.
Dvouděložné: Heřmánkovec nevonný, laskavec ohnutý, lebeda rozkladitá, merlíky, penízek rolní, opletka obecná, svízel přítula.
Vytrvalé: Pcháč oset, pýr plazivý.
Provádění ochranných opatření
Nechemická regulace plevelů
Dokonalá podzimní a předseťová příprava půdy; odstranění oddenků a zničení časně vzešlých dvouděložných plevelů důkladným vláčením před setím; založení dobře zapojeného porostu bobu.
Chemická regulace plevelů
V systémech regulace plevelů bobu se používají nejvhodnější specifické herbicidy podle očekávaného či převažujícího výskytu určitých druhů plevelů a podle agrotechnických a organizačních podmínek. Vzhledem k možným fytotoxickým problémům postemergentních aplikací by měl pěstitel provést základní preemergentní ošetření. Jako doplňkové je pak možno zařadit časně postemergentní ošetření. Riziková se jeví především aplikace herbicidů proti dvouděložným plevelům v období počínajícího rychlého růstu, tj. 7–15 cm výšky bobu. Tuto aplikaci musí pěstitel důkladně zvážit, vzhledem k možnému silnějšímu poškození rostlin bobu.
Rezistence plevelů a antirezistentní strategie
Střídání aplikace herbicidů s odlišnými účinnými látkami v pěstitelském postupu na daném pozemku sníží riziko vzniku rezistence.
Hodnocení účinnosti regulace plevelů
V případě předseťové či preemergentní aplikace se posuzuje vzcházení a výskyt plevelů v období krátce po vzejití bobu, tj. v době kdy mají rostliny bobu vyvinuté první páry pravých listů. V případě potřeby opravného herbicidního ošetření se využije některý z povolených postemergentně aplikovaných herbicidů jako doplňující ošetření (pouze účinná látka bentazone). Graminicidní přípravky se používají postemergentně na vzešlé cílové plevele a hodnocení herbicidního účinku lze provést do 14 dnů po provedené aplikaci.
Monitoring plevelů
Plevele konkurují rostlinám bobu při příjmu živin a vláhy z půdy, mohou rostliny bobu zastiňovat a brzdit v růstu, přispívají k rozvoji chorob, zhoršují podmínky pro mechanizovanou sklizeň, zaplevelují následné plodiny, mohou výrazně snižovat výnos, a také kvalitativní parametry sklizeného zrna. 
7. Další prostředky na OR
Další prostředky na ochranu rostlin
8. Certifikované metodiky
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu