Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

tmavohnědá skvrnitost ječmene
Ramularia collo-cygni

říše: houby (Fungi) třída: Ascomycetes čeleď: Mycosphaerellaceae

další názvy: ramuláriová skvrnitost, ramuláriová skvrnitost ječmene

vědecká synonyma: Ophiocladium hordei, Ovularia hordei

EPPO kód: RAMUCC

Hostitelské spektrum
Ramularia collo-cygni se může vyskytovat, kromě ječmene, v menší míře i na tritikale, žitu, pšenici, ovsu, kukuřici, planých druzích trav (např. pýru) a byla izolována také z konopí.
Příznaky napadení
Ramularia collo-cygni napadá především listy, zejména nejvýše položené listy praporcové a listy nižších listových pater, ale i listové pochvy, stébla a osiny. Symptomy na listech jsou odlišné v raných fázích od symptomů v pozdějších fázích vývoje choroby. Nejprve se objevují drobné tmavě hnědé až černé skvrny (1 mm v průměru) zatím bez žlutého ohraničení, které jsou velmi podobné skvrnám způsobeným stresem ze slunečního záření. Avšak na rozdíl od těchto fyziologických skvrn, které jsou viditelné pouze z osluněné strany listu, jsou symptomy způsobené Ramularia collo-cygni z obou stran listu, s intenzivnějším projevem na osluněné straně. Později vznikají typické symptomy, které jsou obdélníkového tvaru, tvarované podél listové nervatury. Na spirálově ohnutých listech je patrná typická hranice silnějšího symptomatického projevu na vrchní, intenzivně osluněné, části listu. Na starších listech a v pozdějších fázích vývoje choroby jsou na spodní straně listů pomocí lupy nebo i pouhým okem rozpoznatelné, do řad uspořádané, bílé shluky konidioforů.
Životní cyklus
Původce ramuláriové skvrnitosti je přenosný osivem, proto se na ozimém ječmeni vyskytuje bezpříznakově už na podzim. Přezimuje na něm, ale i na jiných jednoděložných rostlinách, a přestože nevytváří symptomy, je detekovatelný molekulárními metodami. Jakmile začne ozimý ječmen v měsíci červnu dozrávat, projevují se příznaky a na spodní straně listů vznikají konidiofory, z nichž se uvolňuje množství konidií, které jsou roznášeny větrem. Průběh infekce a šíření choroby jsou od tohoto stupně napadení velmi rychlé. Jednotlivé části ječmene se během velmi krátké doby pokryjí typickými symptomy a začnou zasychat, přičemž se ramuláriová skvrnitost stane na napadených listech dominantní. K rychlému postupu symptomů přispívají toxiny (rubeliny), které Ramularia collo-cygni produkuje jako sekundární metabolity. Jsou to polycyklické aromatické sloučeniny, které vykazují fotodynamickou aktivitu: za účasti světla vznikají aktivní formy kyslíku, které jsou pro rostlinná pletiva velmi toxické. Dochází k nekrotizaci pletiv, což vede k redukci zelené plochy listů a snížení fotosyntetické aktivity rostliny. V důsledku toho dochází k předčasnému dozrávání a snížení jak výnosu, tak i kvalitativních parametrů zrna. 
S největší pravděpodobností souvisí objevení se příznaků se senescencí, kdy dochází k postupné degradaci antioxidativního ochranného systému rostliny, který již není schopen efektivně odbourávat aktivní formy kyslíku, které vznikají právě jako následek reakce rubelinů na sluneční záření. Do další vegetační sezony se Ramularia collo-cygni přenáší buď osivem, výdrolem, přenosem mezi obilninami, zejména mezi jarním a ozimým ječmenem nebo přezimováním v planých druzích trav. Někteří autoři popisují vytváření drobných kulovitých útvarů na slámě ječmene. Tyto útvary byly pracovně nazvány asteromella. O podrobnějším významu asteromell dosud nejsou k dispozici podrobnější informace, pravděpodobně se může jednat o klidové spory, které pomáhají houbě přečkat nepříznivé zimní období.
Hospodářský význam
Ramularia collo-cygni je houbový patogen, který způsobuje onemocnění jarního i ozimého ječmene a vyskytuje se nepravidelně na různých místech ČR. Ramulariová skvrnitost je chorobou pozdních růstových fází a příznaky ve formě nekrotických skvrn obvykle ohraničených žlutým halo se objevují nejdříve ve fázi metání, kvetení, ale většinou ještě později. Dochází ke snížení výnosu, a také kvality zrna, což je významné zejména u sladovnických ječmenů. Závažnost choroby spočívá ve velmi rychlém rozvoji skvrnitosti za účasti toxinů (rubelinů), které mohou způsobit odumření listů během několika dnů.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu