Rostlinolékařský portál

Fotogalerie

zakrslá snětivost pšenice
Tilletia controversa

říše: houby (Fungi) třída: sněti (Ustilaginomycetes) čeleď: Tilletiaceae

další názvy: sněť zakrslá, sněť zakrslá pšeničná

vědecká synonyma: Tilletia tritici var. controversa, Tilletia nanifica

EPPO kód: TILLCO

Hostitelské spektrum
Pšenice, žito, tritikale a trávy rodu pýr, psárka, pýrovník, ovsík, sveřep, srha, kostřava, ječmen, smělek, jílek, trojštět a další.
Příznaky napadení
K napadení hostitele dochází podobně jako u snětí mazlavých v časných růstových fázích. Ve fázi sloupkování je možno pozorovat inhibici růstu stébel napadených rostlin. Snětivé klasy vypadají podobně jako u snětí mazlavých, stébla napadených rostlin jsou však více zkrácena (odtud název sněť zakrslá). 
Při mikroskopickém pozorování spor je možno odlišit několik znaků, charakteristických pro sněť zakrslou, které ji odlišují od vzhledově podobných spor sněti mazlavé. Spory sněti zakrslé T.controversa jsou kulaté, o rozměrech 19–24 μm, výjimečně 16,8–32 μm. Vnější polygonálně síťovitá struktura (síť tvořící dobře viditelné mnohoúhelníky na povrchu spory) dosahuje hloubky 1,5–3,0 μm. Spory T. tritici jsou také kulaté, o velikosti 14–23,5 μm, výjimečně mohou dosahovat velikosti 25 μm. Vnější polygonálně síťovitá struktura dosahuje hloubky 0,5–1,5 μm. Při souběžném pozorování spor obou druhů je možno si u sněti zakrslé povšimnout menšího počtu mnohoúhelníkových útvarů, které jsou vymezeny lištami vnějšího síťování. Lišty jsou u spor sněti zakrslé vyšší nežli u mazlavé sněti pšeničné a tvoří na obvodu spory viditelné výstupky připomínající ostny.
Možnost záměny
Mazlavá snětivost pšenice.
Životní cyklus
Sněť zakrslá T. controversa je půdou přenosná choroba. Na nezamořené pozemky se může přenášet kontaminovaným osivem, půdou, hnojem, větrem při sklizni a kontaminovanými kombajny. Spory klíčí na světle při teplotě 3–8 °C poměrně dlouho, tj. 30–40 dnů. Vznik infekční hyfy a způsob napadení hostitele je obdobný jako u snětí mazlavých. Klas obsahuje namísto zrna hálky naplněné sporami. Při kombajnové sklizni jsou hálky rozdrceny a spory kontaminují celou partii zrna, sklízecí zařízení a též jsou rozptýleny na pozemku či větrem rozneseny do okolí. Nevyklíčené spory kontaminují půdu na více let (3–10 roků).
Hospodářský význam
Sněť zakrslá je podobně jako sněti mazlavé choroba, která kromě snížení výnosu způsobuje kontaminaci zrna sporami. Takové zrno pak není použitelné k potravinářským ani krmným účelům. V některých zemích je sněť zakrslá chorobou karanténní, což značně komplikuje obchodovatelnost takto znehodnoceného zrna. U sněti zakrslé v porovnání se sněťmi mazlavými je schopnost spor přežívat v půdě po mnoho let, což významně narušuje pěstování obilnin. Sněť zakrslá je půdou přenosná choroba. Důležitá je evidence kontaminovaných honů a tyto hony v následujících letech neosévat obilninami. Hloubka setí je významným faktorem ochrany. Mělké setí zvyšuje riziko napadení touto chorobou. Účinným prostředkem proti snětím je moření osiva. Pro účinné provádění ochranných opatření je důležité znát, o jaký druh sněti se jedná.
Agritec ZVT Mendelova univerzita Brno OSEVA Agrotest fyto
Mapa webu